تبلیغات
دنیای ورزش - بیوگرافی احسان مهاجر شجاعى دونده جوان پرافتخار كشورمان

 


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 مرداد 1387

186150.jpgبیوگرافی احسان مهاجر شجاعى دونده جوان پرافتخار كشورمان

اولین بار كه پایش را آن طرف مرز گذاشت به تایلند رفت آن هم براى مسابقه هاى قهرمانى جوانان آسیا، گویا قرار بود هر اولین حضورى به برنز ختم شود، چون در این مسابقه هم، برنز گرفت، اما انگیزه خوبى شد تا احسان ادامه دهد.
پسر بروجردى دو ومیدانى ایران خصوصیات ویژه اى دارد، رك حرف مى زند، خیلى هم تمرین مى كند، خیلى ها مى گویند اگر بقیه دونده ها هم به اندازه او تمرین مى كردند، شاید وضعیت ایران در دوهاى نیمه استقامت خیلى فرق مى كرد. این روزها براى پكن آماده مى شود، بدون اینكه در چند ماه گذشته استراحت كرده باشد نمى خواهد پشیمان شود.


نگاه ویژه
پسر پرانگیزه ۸۰۰ متر

احسان مهاجر شجاعى درست مثل تمام ورزشكاران ایرانى محصول یك سیستم پرورش استعداد نیست. او نیز به واسطه علاقه شخصى جذب دوومیدانى شده است، با عشق به این رشته با كمى ها ساخته و ادامه داده. امثال احسان مهاجر شجاعى بسیار است.
اما از ویژگى هاى احسان باید به سخت كوشى او اشاره كرد .پسر ریزنقش دوهاى نیمه استقامت ایران آنقدر بر دویدن اصرار كرد تا سرانجام بزرگى خود را ثابت كرد.
قهرمانى او در بازى هاى دانشجویان جهان و كسب ركورد ورودى A المپیك از او دونده اى با اعتماد به نفس ساخت هر چند شرایط تمرین او در حد عالى نبوده و مشكلات كم و بیش او را آزرده اما او سرحال و آماده مى دود.
نتایج اخیر احسان نشان مى دهد او توانایى خودنمایى در المپیك را دارد. حضور احسان مهاجر در نیمه نهایى دو ۸۰۰ متر براى دوومیدانى ایران یك پیروزى به حساب مى آید.
احسان توان حضور در نیمه نهایى را دارد به شرط آنكه ركورد خودش را تكرار كند و براى رسیدن به ركورد خودش یعنى زمانى كمتر از ۴۵/۱ دقیقه باید علاوه بر آمادگى جسمانى از نظر روحى نیز آماده باشد. خوشبختانه احسان در آستانه اعزام به المپیك در چنین شرایطى به سر مى برد و از آمادگى ذهنى خوبى برخوردار است. همین كه او فینال المپیك را هدف گرفته است نشان از انگیزه او براى موفقیت دارد. فراموش نكنیم كه احسان یك بار در عین ناباورى در بازیهاى آسیایى ۲۰۰۶ روى سكو ایستاد پس مى توان به او اعتماد كرد.
اما قبول كنیم كه انتظار كسب مدال از او بى انصافى است. براى كسب مدال باید در المپیك كمتر ۴۴/۱ دقیقه دوید و این از توان احسان مهاجر شجاعى خارج است.


كسب سهمیه

پایان كابوس در تایلند

تنها ۶ صدم فاصله داشت تا ركورد ورودى المپیك آتن، فاصله اى كه اجازه نداد كه احسان دویدن روى پیست ورزشگاه اصلى المپیك آتن را تجربه كند.كابوسى كه تا مسابقه هاى دانشجویان جهان رهایش نكرد. وقتى به تایلند رفت، به این فكر مى كرد كه ركورد ورودى را بگیرد. انصافا خوب هم كار كرد با ركورد ۹۰/۴۵/۱ هم طلا گرفت هم بلیت پكن. این بار مستقیم به ركورد ورودى ۸۰۰A متر رسید تا فرصت كافى داشته باشد كه بخواهد خود را براى المپیك آماده كند. ركوردى كه كار سجاد را سخت كرد چون او براى دویدن در ۸۰۰ متر المپیك مجبور شد به ركورد A برسد، چون رقیب اش به A رسیده بود.


برنامه مسابقات

۸۰۰ متر
۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۹ مرحله مقدماتى
۳۱ مردادماه ساعت ۱۹:30 مرحله نیمه نهایى
۲ شهریورماه ساعت ۱۸ فینال
مى دود تا پشیمان نشود


سال ۱/۱/۱۳۶۲ در بروجرد به دنیا آمد. 16 ساله بود كه شروع به دویدن كرد. یكى- دو ماهى از استارتش مى گذشت كه در نوجوانان كشور كه در سنندج برگزار شد، سوم شد.
بیوگرافی احسان مهاجر شجاعى دونده جوان پرافتخار كشورمان
مى دود تا پشیمان نشود

186177.jpg


Avaxnet.Com - سال ۱/۱/۱۳۶۲ در بروجرد به دنیا آمد. 16 ساله بود كه شروع به دویدن كرد. یكى- دو ماهى از استارتش مى گذشت كه در نوجوانان كشور كه در سنندج برگزار شد، سوم شد.

اولین بار كه پایش را آن طرف مرز گذاشت به تایلند رفت آن هم براى مسابقه هاى قهرمانى جوانان آسیا، گویا قرار بود هر اولین حضورى به برنز ختم شود، چون در این مسابقه هم، برنز گرفت، اما انگیزه خوبى شد تا احسان ادامه دهد.
پسر بروجردى دو ومیدانى ایران خصوصیات ویژه اى دارد، رك حرف مى زند، خیلى هم تمرین مى كند، خیلى ها مى گویند اگر بقیه دونده ها هم به اندازه او تمرین مى كردند، شاید وضعیت ایران در دوهاى نیمه استقامت خیلى فرق مى كرد. این روزها براى پكن آماده مى شود، بدون اینكه در چند ماه گذشته استراحت كرده باشد نمى خواهد پشیمان شود.


نگاه ویژه
پسر پرانگیزه ۸۰۰ متر

احسان مهاجر شجاعى درست مثل تمام ورزشكاران ایرانى محصول یك سیستم پرورش استعداد نیست. او نیز به واسطه علاقه شخصى جذب دوومیدانى شده است، با عشق به این رشته با كمى ها ساخته و ادامه داده. امثال احسان مهاجر شجاعى بسیار است.
اما از ویژگى هاى احسان باید به سخت كوشى او اشاره كرد .پسر ریزنقش دوهاى نیمه استقامت ایران آنقدر بر دویدن اصرار كرد تا سرانجام بزرگى خود را ثابت كرد.
قهرمانى او در بازى هاى دانشجویان جهان و كسب ركورد ورودى A المپیك از او دونده اى با اعتماد به نفس ساخت هر چند شرایط تمرین او در حد عالى نبوده و مشكلات كم و بیش او را آزرده اما او سرحال و آماده مى دود.
نتایج اخیر احسان نشان مى دهد او توانایى خودنمایى در المپیك را دارد. حضور احسان مهاجر در نیمه نهایى دو ۸۰۰ متر براى دوومیدانى ایران یك پیروزى به حساب مى آید.
احسان توان حضور در نیمه نهایى را دارد به شرط آنكه ركورد خودش را تكرار كند و براى رسیدن به ركورد خودش یعنى زمانى كمتر از ۴۵/۱ دقیقه باید علاوه بر آمادگى جسمانى از نظر روحى نیز آماده باشد. خوشبختانه احسان در آستانه اعزام به المپیك در چنین شرایطى به سر مى برد و از آمادگى ذهنى خوبى برخوردار است. همین كه او فینال المپیك را هدف گرفته است نشان از انگیزه او براى موفقیت دارد. فراموش نكنیم كه احسان یك بار در عین ناباورى در بازیهاى آسیایى ۲۰۰۶ روى سكو ایستاد پس مى توان به او اعتماد كرد.
اما قبول كنیم كه انتظار كسب مدال از او بى انصافى است. براى كسب مدال باید در المپیك كمتر ۴۴/۱ دقیقه دوید و این از توان احسان مهاجر شجاعى خارج است.

186150.jpg


كسب سهمیه
پایان كابوس در تایلند


تنها ۶ صدم فاصله داشت تا ركورد ورودى المپیك آتن، فاصله اى كه اجازه نداد كه احسان دویدن روى پیست ورزشگاه اصلى المپیك آتن را تجربه كند.كابوسى كه تا مسابقه هاى دانشجویان جهان رهایش نكرد. وقتى به تایلند رفت، به این فكر مى كرد كه ركورد ورودى را بگیرد. انصافا خوب هم كار كرد با ركورد ۹۰/۴۵/۱ هم طلا گرفت هم بلیت پكن. این بار مستقیم به ركورد ورودى ۸۰۰A متر رسید تا فرصت كافى داشته باشد كه بخواهد خود را براى المپیك آماده كند. ركوردى كه كار سجاد را سخت كرد چون او براى دویدن در ۸۰۰ متر المپیك مجبور شد به ركورد A برسد، چون رقیب اش به A رسیده بود.


برنامه مسابقات

۸۰۰ متر
۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۹ مرحله مقدماتى
۳۱ مردادماه ساعت ۱۹:30 مرحله نیمه نهایى
۲ شهریورماه ساعت ۱۸ فینالطبقه بندی: بیوگرافی ورزشکاران، 
ارسال توسط حسام
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
کدام تیم بهترین عملکرد را در نقل و انتقالات بازیکنان داشته است؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin